Filmning

TV-inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Ett hjälpmedel vid installation och förvaltning

Vid reparation eller om- och tillbyggnader av fastigheter kan TV-inspektioner av spill-dag- och dräneringsvattenledningar erbjudas för ekonomiska och tekniska fördelar.
Onödiga kostnader kan undvikas med ett bra beslutsunderlag av avloppsinstallationen. Renoveringsinsatserna för ledningssystemet kan då oftast begränsas.

Vid driftstörningar i en ledning kan Spoltec med hjälp av TV-inspektionen undersöka felets orsak och bestämma dess avstånd till startpunkten.
Med denna teknik kan kostnaden för åtgärden hållas nere och i vissa fall kan reparationen utföras från rörets insida.

Underhållsinspektion av rörledningarna kan ge bra underlag för att planera reparationer eller byte av avloppsrör som är skadade på olika sätt.
Det innebär att man inte behöver vänta med utbyte av rören tills dess att skadorna visar sig genom ett antal återkommande vattenskador.

 

Felsökningsmetoder

Filmning av ledning sker ofta efter återkommande driftstörningar. Prioritet är att snabbt finna orsaken till ett problem för att omedelbart åtgärda felet.

Besiktning av funktion

Filmning görs för att konstatera ledningens funktion, t.ex. för att kartlägga omfattningen av påbyggnad och sedimentering. Denna undersökning sker när ledningsägaren önskar information om systemets driftstatus.

Besiktning av kondition

Filmning sker för att få en insikt i ledningens kondition inför en eventuell ombyggnad eller renovering. Kraven är högre än vid felsökning. Kameran skall alltid ha färgbild. Ledningssystemet skall högtrycksspolas inför filmning.

Slutbesiktning

Filmning av nylagda avloppsledningar samt renoverade rörledningar sker i syfte att lokalisera eventuella observationer i form av rörskador.

Vi står alltid beredda att rycka ut och hjälpa Dig!

Ring oss på tel 040-47 40 12