Kvicksilversanering

Utökad anteckningsskyldighet

Den 1 augusti 2020 trädde den nya lagen om anteckningsskyldighet för farligt avfall ikraft och utökad anteckningsskyldighet gäller. Från och med den 1 november ska alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya digitala avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Vi hjälper dig med din rapportering så du kan vara trygg och säker på att det sker enligt aktuella lagar och krav.

Kvicksilver är ett metalliskt grundämne som är flytande vid normal rumstemperatur.
Det bildar lätt legeringar med andra metaller, och dessa kallas med ett
samlingsnamn amalgamer.

Kvicksilver är relativt sällsynt, och utvinns ur mineralet cinnober (HgS) genom upphettning i luft, varvid det bildas kvicksilver och svaveldioxid (SO2). Ämnet har under människans historia använts till en mångfald av ändamål, bland annat vid framställning av amalgam (där det ingår som beståndsdel).

Dock är kvicksilver ett starkt gift, såväl för människor och djur som för miljön. Det ger bland annat skador på centrala nervsystemet mag-tarmkanal och njurarna. Kvicksilver kan på samma sätt även reagera med enzymer och är därför skadligt redan vid låga halter och anrikning av metylkvicksilver i näringskedjan är ett stort problem för människor och djur. Har man använt kvicksilver i sin verksamhet är man enligt lag säkerställa att man inte kontaminerar exempelvis avlopp- och tappvattensystem.

 

Ditt ansvar

 

Avveckling av klinik
Enligt Miljöbalken ska avveckling eller flyttning av tandläkarpraktik anmälas till Miljömyndigheten. Det finns också ett fullständigt saneringsansvar. Om inte anmälan till miljömyndighet sker och om ingen sanering av tandläkarpraktiken genomförs vilar ansvaret kvar hos tandläkaren utan preskriptionstid.

Överlåtelse av klinik
Vid överlåtelse av klinik finns det inget formellt saneringsansvar. Miljöbalken föreskriver dock att den som överlåter har ett solidariskt ansvar tillsammans med köparen för framtida sanering. Tänk på att kostnaden för sanering är avdragsgill i rörelsen och kan därför vara ekonomiskt fördelaktig att ta med en gång i stället för som privatperson om några år.

Driftstörning/Stopp i avloppet
Det är mycket viktigt att periodvis sanera våta sugsystem eftersom klinikens rör är förorenad med amalgam. Var noga med rörrensning av både sugsystem och spillavloppsledningar. Det är verksamhetens ägare som har det juridiska ansvaret för att anlita företag som har kunskap att arbeta med sanering av förorenade avloppsrör.
Vad gör man åt saken? Lättast är att kontakta oss, som kan hjälpa till med hela arbetet att sanera era ledningar.

 

Kvicksilversanering

Kvicksilversanering

Vi spolar ut kvicksilverkontaminerade avlopp och suger ut rörsystemet

Vi har tillstånd och behörighet att utföra sanering, transport av farligt avfall och omhänderta demonterad utrustning. När vi utför en sanering, spolar kvicksilverförorenade avloppsrör, vattenlås och alla golvbrunnar rena. Dessutom då tar vi hand om allt saneringsvatten för efterbehandling. Rör som har sanerats märks med saneringsdatum och vem som utförde arbetet samt när nästa sanering ska utföras.

 

Vår kvicksilversanerings process

 • Vid sanering blockerar vi utgående huvudledning.
 • Härifrån omhändertar vi det kontaminerade spolvattnet genom att suga upp det till
  spolbilen.
 • Kvicksilverförorenade avloppsrör högtrycksspolas samt vattenlås och
  golvbrunnar görs rena.
 • Det omhändertagna saneringsvattnet deponeras på återvinningsstation för
  efterbehandling.
 • Beställaren kommer att få fullständig egenkontroll på allt utfört arbete.

 

Klinikerna har saneringsansvar

Alla tandvårdskliniker som varit i bruk efter 1969 har ett efterbehandlingsansvar. I praktiken innebär det att klinikens rörsystem måste saneras innan den får överlåtas, byggas om eller läggas ner. Vi tillämpar en speciell och effektiv spolningsteknik som skapar minimalt med avfallsvatten. Saneringsarbetet dokumenteras noggrant.

Vi erbjuder:

 • Rådgivning enligt miljöbalken 10 kap
 • Hantering utav alla myndigheter
 • Råd och tips inför saneringen
 • Utförande av saneringen
 • Dokumentation
 • Anmälan till miljöförvaltningen i samband med sanering
 • Saneringsrapport till miljöförvaltningen 

 

När ska en sanering genomföras?

 • Vid nedläggning av klinik
 • Vid överlåtelse av klinik
 • Om du har ett vått system med bufferttank så behöver den rengöras med 3-5 års
  intervall
 • Om det finns driftstörningar eller stopp i avloppet
 • Vid installation av nya unitar och sugsystem med höga vattenflöden
 • Om det finns höga värden av kvicksilver trots desinfektionsrutin

 

En sanering från start till mål

 1. Anmäl saneringen till kommunens miljöförvaltning. Det är verksamhetsutövaren som måste anmäla saneringen till kommunen.
 2. Fyll i vårt saneringsunderlag och mejla det till oss med en kopia av anmälan och en rörritning.
 3. Du får en offert.
 4. Godkänn offerten.
 5. Miljöförvaltningen ger tillstånd till saneringen.
 6. Tillstånd för saneringen skickas till Spoltec. Om kommunens beslut ställer andra krav
  på saneringen utöver det som har offererats tidigare, då bistår vi er hela vägen
  igenom detta med.
 7. Vi kommer överens om en tid för saneringen.
 8. Vi utför saneringen.
 9. Verksamhetsutövaren och miljöförvaltningen får saneringsrapporten samt alla
  egenkontroller.
 10. Miljöförvaltningen godkänner saneringen.

Att tänka på inför saneringen

 • Vid saneringstillfället behöver vi tillgång till el och vatten.
 • Verksamheten måste vara stängd under saneringen.
 • Vi måste få tillträde till lokalerna.
 • Vi behöver åtkomst till spolpunkten.

Kontakta oss för mer information

Om du är i behov att sanering eller vill ha råd inför en sanering, maila oss kvicksilver@spoltec.se

 

Skicka in din anmälan

För att vi ska kunna hjälpa dig behöver du först fylla i ett underlagsformulär. Efter den fyller du i anmälningsformuläret och skickar till oss.

Vi står alltid beredda att rycka ut och hjälpa Dig!

Ring oss på tel 040-47 40 12